Regulamin sklepu

Całkowity dochód ze sprzedaży w sklepie internetowym przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji Nasz Maraton. Zwolnienie podmiotowe wynikające z artykułu 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Fundacja Nasz Maraton (zwana dalej Sprzedającym).
2. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
3. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu.
5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotówkach. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
8. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
9. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

10. Przy płatnościach kartą, po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji sprzedający zobowiązuję się dokonać potwierdzenia zamówienia u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

10. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-7 dni.
11. Każda transakcja będzie potwierdzana rachunkiem lub fakturą.
12. Sposoby płatności

  • przelew bezpośrednio na konto fundacji
  • przelew on-line przez …….
  • odbiór osobisty

Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

13. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

14. Obsługiwane karty płatnicze:

  • Visa Visa
  • Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający zobowiązuję się dokonać zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy, przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Gwarancja i reklamacje

16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
17. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
18. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu – przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
19. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
20. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do Sprzedającego.
21. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragon fiskalny) oraz opisać przedmiot reklamacji.
22. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury.

Postanowienia końcowe

23. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
24. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Płatności online Blue Media S.A.

 

 

 

 

 

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Popularne posty

0